ZAKONSKI PROPISI
Pravilnik o vinu
Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Obrasci
# 1
UPISNIK PROIZVOĐAČA GROŽĐA I VINA ZA PROMET
# 2
PRIJAVA ZA UPIS U UPISNIK PROIZVOĐAČA GROŽĐA I VINA ZA PROMET
# 3
EVIDENCIJA O PROIZVODNJI I ZALIHAMA VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA
# 4
EVIDENCIJA O OBAVLJE-NOM POPRAVLJANJU DROŽDINE (MASULJA) ODNOSNO MOŠTA ŠEĆEROM ILI KONCENTRIRANIM MOŠTOM
# 5
EVIDENCIJA O BISTRENJU MOŠTA I VINA KALIJEVIM FEROCIJANIDOM
# 6
EVIDENCIJA O IZVOZU VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA
# 7
EVIDENCIJA O UVOZU VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA
# 8
EVIDENCIJA O UVOZU VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA UVEZENIH U
POSUDAMA VEĆIM OD DVIJE LITRE - U RINFUZI