|
sajam |
opći uvjeti |
narudžbenica |
|
|

organizator | program |
izlagači |
dolazak |
smještaj |
|
početna |
e-mail |
|
|
|

OPĆI UVJETI IZLAGANJA

I.

Opći uvjeti izlaganja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju odnose između pravne ili fizičke osobe koja je popunila Prijavu, kao Izlagača i Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. kao Organizatora.

II.

Izlagač prijavljuje svoj nastup na IV Gospodarskom i obrtničkom sajmu od 09. do 11. studenog 2001. godine (u daljnjem tekstu: Sajam) Prijavom koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta. Potpisanom i ovjerenom Prijavom Izlagač izjavljuje da je sugtasan s Općim uvjetima i da ih prihvaća.

III.

Organizator pridržava pravo otkazati Izlagaču nastup na Sajmu ukoliko ocijeni da Prijava ne odgovara sadržaju i kvaliteti sajamske priredbe ili iz drugih bitnih razioga. Organizator pridržava pravo zabraniti izlaganje i ukloniti izlagačeve proizvode iz izložbenog prostora ukoliko utvrdi da upravo ti ne odgovaraju navodima Izlagača, te ih odstraniti na njegov trošak. Ako sajamski raspored to nameće, Organizator može Izlagaču dodijeliti do 25% manju ili veču površinu od prijavljene. Najmanja veličina izložbenog prostora koji se može zakupiti je 6 m2 zatvorenog odnosno 10 m2 otvorenog prostora.

IV.

Izlagač ne smije izložbeni prostor ili dio izložbenog prostora izdati trećoj osobi u podnajam bez prethodne pismene suglasnosti Organizatora.

V.

U slučaju da Izlagač otkaže već zaključenu Prijavu obvezuje se platiti 50% cijene naručenih tehničkih usluga. 50% cijene naručenog izložbeno-prodajnog prostora i podmiriti ostale realno zaračunate troškove. Izlagač mora Organizatoru pisano otkazati nastup najmanje 15 dana prije početka Sajma. Ukoliko Organizator ne prihvati otkazivanje nastupa ili se on uruči u vremenu manjem od 15 dana od početka Sajma, Izlagaču će se zaračunati cjelokupan naručeni prostor i sve do tada izvršene usluge.

VI.

Izlagač je dužan najkasnije jedan dan prije početka Sajma urediti i opremiti svoj izložbeno-prodajni prostor.

VII.

Organizator ima pravo odbiti Prijavu i u slijedećim slučajevima:

- ukoliko je Izlagač u trenutku prijave u stečajnom postupku ili postupku likvidacije,
- ukoliko Organizator ima nenaplačenih potraživanja prema Izlagaču,
- ukoliko Izlagač na zahtjev Organizatora ne dostavi potrebne dokumente.

VIII.

Neposrednu prodaju na Sajmu Izlagač mora obavljati u skladu s pozitivnim propisima i ukoliko je za istu registriran.

IX.

Izlagač se obvezuje da će svoju opremu i izložbene proizvode osigurati od oštećenja ili uništenja u slučaju elementarne nepogode ili više sile, da će poštivati propise o protupožarnoj sigurnosti, da će o svom trošku održavati izložbeno-prodajni prostor, da će u radnom vremenu Sajma, od 7-19 sati, biti prisutan u svom prostoru, da će po završetku sajamske priredbe Organizatoru predati prostor i opremu u stanju u kakvom ih je preuzeo, da će svaku prouzročenu štetu odmah podmiriti, da će Organizatoru podmiriti najam izložbeno-prodajnog prostora i troškove naručenih tehničkih usluga odmah po ispostavljanju ponude i da će odmah uvažiti pisane reklamacije.

X.

Organizator će prema popunjenoj Prijavi ispostaviti ponudu za naručeni izložbeno-prodajni prostor i osnovne tehničke usluge koja je odmah plativa na žiroračun Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. broj 31240-601-78581 pri Zavodu za platni promet u Bjelovaru, Poslovnica Križevci. Nakon izvršene uplate Organizator će Izlagaču dostaviti račun s konačnim obračunom usluga prema Prijavi, kao i svim naknadno ostvarenim troškovima. Ako izlagač ne izvrši uplatu na žiroračun Organizatora najkasnije tri dana prije početka Sajma, neće moći iziagati.

XI.

Izlagač po izvršenoj uplati ima pravo na besplatne izlagačke iskaznice/akreditacije ovisno o veličini zakupljenog izložbeno-prodajnog prostora.

Za zatvoreni prostor veličine 6 m2 ili otvoreni prostor veličine 10 m2 - 1 akreditacija, a za svakih daljnjih 6 m2 zatvorenog, odnosno 6 m2 otvorenog prostora, po jedna.

XII.

Izlagač može započeti s radom na uređenju izložbeno-prodajnog prostora tri dana prije početka Sajma, a mora ga isprazniti idući dan po završetku. Ukoliko posebne okolnosti zahtijevaju drugačije navedeni rokovi mogu se produžiti ili skratiti.

Montaža i demontaža prostora je dozvoljena u gore navedenom vremenu od 7 do 15 sati.

XIII.

U slučaju da Izlagač krši bilo koju od prije navedenih odluka, Organizator ima pravo zabraniti mu nastup na Sajmu. U tom slučaju snosi sve troškove iz Općih uvjeta i sve eventualne druge troškove. Za sva neizmirena potraživanja od Izlagača, Organizator ima pravo zadržati svu donesenu robu na Sajam do visine neispunjenja obveza. Zadržane predmete Organizator uskladišćuje o trošku i na teret Izlagača.

XIV.

Organizator pridržava pravo odustajanja od organizacije Sajma o čemu će pisano obavijestiti prijavljenog Izlagača najkasnije osam dana prije namjeravanog početka Sajma i u slučaju više sile. Ako se iz nekih drugih razloga promijeni termin održavanja Sajma ili se skrati, Izlagač nema pravo odstupiti, otkazati ili postavljati neke druge zahtjeve, a pogotovo nema pravo tražiti naknadu štete od Organizatora.

XV.

U slučaju spora nadležan je sud u Križevcima.

XVI.

Ovi Opći uvjeti imaju istu valjanost kao Ugovor o najmu ili privremenom korištenju poslovnog, izložbeno-prodajnog sajamskog prostora.

početna | sajam | organizator | program | izlagači | dolazak/smještaj
-
www.krizevci.net

-
izrada: 4m